GAP Shed

Spring 2013

Team: Yang (Lance) Bingqing, John Caveney, Ashley Hawkins, Yuxiang Jiang, Nicole Miller, Stacie Russell, Yaqiong (Elppa) Zhou